زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)

بارم‌بندی زیست‌شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

بارم بندی زیست شناسی ۱ دهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صــورت آزمون کتبی انجام می‌شــود. در نوبت اول ۲۰ نمره از پنج فصــل اول کتاب (تا آخر گفتار ۲ فصل چهار، آخر صفحه ۶٠) است. در نوبت دوم پنج نمره به قسمت اول و ۱۵ نمره به قسمت دوم کتاب اختصاص دارد. بارم بندی فصل ها برای نوبت اول، دوم و شهریور مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌شود.

توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخر کتاب در همه آزمونها ممنوع است.

شماره فصل و عنوان نوبت اول ۲۰ نمره قسمت اول کتاب نیمسال دوم (۵ نمره قسمت اول و ۱۵ نمره قسمت دوم)
۱- دنیای زنده ۴ ۱
۲- گوارش و جذب مواد ۵ ۱/۵
۳- تبادلات گازی ۴ ۱
۴- گردش مواد در بدن گفتار ۱ و ۲ ۴ ۱/۵
فعالیت‌ها ۳  
۴- گردش مواد در بدن گفتار ۳ و ۴ ۲/۵
۵- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۲/۵
۶- از یاخته تا گیاه ۴/۵
۷- جذب و انتقال مواد در گیاهان ۳/۵
فعالیت‌ها ۲
جمع ۲٠ ۲۰
شماره فصل و عنوان شهریور
۱- دنیای زنده ۲
۲- گوارش و جذب مواد ۳
۳- تبادلات گازی ۲
۴- گردش مواد در بدن ۳/۵
۵- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۱/۵
۶- از یاخته تا گیاه ۳
۷- جذب و انتقال مواد در گیاهان ۲/۵
فعالیت‌ها ۲/۵
جمع ۲٠

در ادامه بخوانید:

» دنیای زنده؛ گسترهٔ حیات؛ مولکول‌های زیستی؛ زیست‌شناسی

بارم بندی زیست شناسی ۲ یازدهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.
ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.
نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.
ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صــورت آزمون کتبی انجام می‌شــود. در نوبت اول ۲۰ نمره از پنج فصــل اول کتاب (تا پایان صفحه ۷۸) است. در نوبت دوم پنج نمره به قسمت اول و ۱۵ نمره به قسمت دوم کتاب اختصاص دارد. بارم بندی فصل ها برای نوبت اول، دوم و شهریور مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌شود.
توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخر کتاب در همه آزمونها ممنوع است.

شماره فصل و عنوان نیمسال اول نیمسال دوم شهریور
۱- تنظیم عصبی ۴ ۱ ۲
۲- حواس ۴ ۱ ۲
۳- دستگاه حرکتی ۳/۵ ۱ ۲
۴- تنظیم شیمیایی ۳/۵ ۱ ۱/۵
۵- ایمنی ۴ ۱ ۲
فعالیت‌ها ۲
۶- تقسیم یاخته ۳ ۲
۷- تولید مثل ۴ ۲/۵
۸- تولید مثل نهاندانگان ۳ ۲
۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها ۳ ۲
فعالیت‌ها ۲ ۲
جمع ۲٠ ۲۰ ۲۰

در ادامه بخوانید:

» تنظیم عصبی؛ یاخته‌های بافت عصبی؛ نورون و نوروگلیا؛ زیست‌شناسی

بارم بندی زیست شناسی ۳ دوازدهم ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام میشود.

ارزشیابی مستمر بر اساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی بر اساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیتها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش های کتبی و شفاهی انجام می شود.

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی به صورت آزمون کتبی انجام می شود. در نوبت اول ۲۰ نمره از چهار فصل اول کتاب (تا پایان صفحه۶۲) و در نوبت خرداد، شهریور و دی ماه ۲۰ نمره از همه کتاب مطابق با جدول زیر پیشنهاد می‌شود.

نکات قابل توجه:

۱- طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخرکتاب در همه آزمون ها ممنوع است.

۲- گرچه نمره جداگانه‌ای برای فعالیت‌های کتاب زیست شناسی ۳ منظور نشده، اما بدیهی است که بخشی از نمره هر فصل به فعالیتهای آن فصل اختصاص دارد. بر این اساس طراحان محترم در طراحی پرسش مربوط به هر فصل، فعالیت ها و نتایج آنها را مد نظر قرار دهند.

شماره فصل و عنوان نیمسال اول نیمسال دوم و شهریور
۱- مولکول‌های اطلاعاتی ۶ ۲/۵
۲- جریان اطلاعات در یاخته ۵ ۲/۵
۳- انتقال اطلاعات در نسل ها ۴ ۲/۵
۴- تغییر در اطلاعات وراثتی ۵ ۲/۵
۵- از ماده به انرژی ۲/۵
۶- از انرژی به ماده ۲/۵
۷- فناوری‌های نوین زیستی ۲/۵
۸- رفتارهای جانوران ۲/۵
جمع ۲٠ ۲۰

در ادامه بخوانید:

» مولکول‌های اطلاعاتی؛ همانندسازی دِنا؛ زیست‌شناسی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا